KẾT QUẢ CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO CÁC CHỦ RỪNG CUNG ỨNG NĂM 2021 CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


          Năm 2021, việc tạm ứng và thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng cung ứng (số lần, tỷ lệ và đối tượng) của Quỹ tỉnh cơ bản tuân thủ theo văn bản số: 7542/UBND-LN ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

          Tính đến 30/6/2022, Quỹ tỉnh đã giải ngân: 303.325,436 triệu đồng/ 303.960,762 triệu đồng cho các chủ rừng đạt 99,8 % kế hoạch năm.

          Cũng như những năm trước đây, số tiền chi trả cho các chủ rừng là tổ chức nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất với diện tích cung ứng 357.976 ha /397.758 ha và số tiền chi trả: 274.123,464 triệu đồng chiếm 90,4%. Đây cũng  là đối tượng được UBND tỉnh thống nhất cho tạm ứng 3 lần/năm nhằm để các chủ rừng chi trả kịp thời cho khoản 13.300 hộ nhận khoán bảo vệ rừng có điều kiện vật chất tham gia bảo vệ rừng. Kết quả kiểm tra giám sát của Quỹ tỉnh nhận thấy hầu hết tiền tạm ứng các đợt trong năm các chủ rừng chi trả kịp thời và đúng quy định đến hộ nhận khoán thông qua hình thức không tiền mặt (Tài khoản ngân hàng, giao dịch điện tử: Viettel Pay) hoặc trực tiếp bằng tiền mặt.

Một điểm rút tiền DVMTR qua tài khoản VietelPay

          Ngoài các đối tượng chủ rừng là tổ chức, cộng đồng dân cư được Quỹ tỉnh chi trả 100% thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử đã tạo thuận lợi cho cả hai bên, thì năm 2021 đối với chủ rừng là hộ gia đình trong quá trình chi trả Quỹ tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn tồn tại từ những năm trước như: Phải chi trả bằng tiền mặt 2,99 tỷ đồng cho 674 hộ/tổng phải trả 6,61 tỷ đồng chiếm 45 % và trong số đó có 210 triệu/112 hộ không chi trả được vì các hộ thiếu các thủ tục theo quy định để được nhận tiền. Mặt khác, do Quyết định điều chỉnh kế hoạch 2021 (QĐ số 957/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh) ban hành chậm nên thời gian thanh toán cho các chủ rừng của Quỹ tỉnh cũng chậm hơn so với quy định (là phải chi trả hoàn thành trước 30/5).

          Từ những kết quả đạt được và tồn tại trong chi trả cho các chủ rừng cung ứng năm 2021, Quỹ tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng của Quỹ rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chi trả năm 2022./-

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017