QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TẠM ỨNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỢT II NĂM 2021 CHO CÁC CHỦ RỪNG NHÀ NƯỚC


          Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2021 và tiến độ nộp tiền dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị. Trong tháng 7 và tháng 8/2021 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã tiếp tục chuyển: 55,031 tỷ đồng tiền tạm ứng đợt II/2021 cho 26/28 đơn vị chủ rừng là tổ chức nhà nước trên địa bàn (Đây là những đơn vị có diện tích chi trả chủ yếu được khoán bảo vệ rừng đến hộ).

          Lũy kế cả hai đợt tổng số tiền Quỹ đã chuyển tạm ứng cho các đơn vị chủ rừng cung ứng năm 2021 là: 112,102 tỷ đồng (Đạt 44,5% KH năm)

          Số tiền tạm ứng này đóng vai trò quan trọng, được các chủ rừng đánh giá là kịp thời và có ý nghĩa trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đối với công tác bảo vệ rừng và thu nhập của hộ nhận khoán tại cơ sở.

Một buổi chi trả tiền tại Ban QLRPH Tà Nung- TP.Đà Lạt

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017