QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TẠM ỨNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỢT II NĂM 2021 CHO CÁC CHỦ RỪNG NHÀ NƯỚC


          Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2021 và tiến độ nộp tiền dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị. Trong tháng 7 và tháng 8/2021 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã tiếp tục chuyển: 55,031 tỷ đồng tiền tạm ứng đợt II/2021 cho 26/28 đơn vị chủ rừng là tổ chức nhà nước trên địa bàn (Đây là những đơn vị có diện tích chi trả chủ yếu được khoán bảo vệ rừng đến hộ).

          Lũy kế cả hai đợt tổng số tiền Quỹ đã chuyển tạm ứng cho các đơn vị chủ rừng cung ứng năm 2021 là: 112,102 tỷ đồng (Đạt 44,5% KH năm)

          Số tiền tạm ứng này đóng vai trò quan trọng, được các chủ rừng đánh giá là kịp thời và có ý nghĩa trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đối với công tác bảo vệ rừng và thu nhập của hộ nhận khoán tại cơ sở.

Một buổi chi trả tiền tại Ban QLRPH Tà Nung- TP.Đà Lạt

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]