UBND TỈNH PHÊ DUYỆT: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH THU, CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021


          UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1246/QĐ-UBND ngày 18/5/2021: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 (Điều chỉnh Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 20/7/2020) và Quyết định 1182/QĐ-UBND ngày 17/5/2021: Phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2021”. Theo các Quyết định trên:

          1/ Đối với Kế hoạch thu, chi năm 2020 được điều chỉnh (so với QĐ: 1320/QĐ-UBND) một số nội dung chủ yếu sau:

          - Kết quả thu: 274.332,988 triệu đồng/306.956 triệu đồng (đạt 89,37%)

          + Thu nội tỉnh:100.202,798 triệu đồng/114.928 triệu đồng (đạt 87,19%)

          + Thu điều phối từ Quỹ Việt Nam:171.959,662 triệu đồng (đạt 89,65%)

          - Kết quả chi: 305.929,419 triệu đồng/ 306.946 triệu đồng (đạt 99,67%)

          + Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 233.183,040 triệu đồng (85% thực thu năm 2020).

          + Diện tích chi trả: 393.772 ha (đạt 96,7%) (lưu vực Đồng Nai: 307.210 ha, đơn giá 668.000 đồng/ha; lưu vực Sêrêpôk: 86.562 ha, đơn giá 550.000 đồng/ha).

          + Áp dụng hệ số điều chỉnh mức chi trả  K3 (nguồn gốc hình thành rừng) Rừng tự nhiên K3 = 1,0; Rừng trồng K3 = 0,90. Tổng diện tích chi trả 2020 (quy đổi): 389.790 ha (Đồng Nai: 303.482 ha;  Serepok: 86.308 ha)

          Các nội dung khác tại Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 không thay đổi.

          2/ Đối với Kế hoạch thu, chi  kinh phí DVMTR năm 2021 (theo Quyết định 1182/QĐ-UBND ngày 17/5/2021) có một số nội dung chủ yếu sau:

          - Kế hoạch thu: 292.813 triệu đồng (tăng 18,5 tỷ đồng so năm 2020) trong đó:

          + Thu nội tỉnh: 114.817 triệu đồng.

          + Thu điều phối từ Quỹ Việt Nam: 176.796 triệu đồng.

          + Thu lãi tiền gửi ngân hàng: 1.200 triệu đồng.

          Tính theo tỉ trọng nguồn thu thì các cơ sở sản xuất thủy điện: 282.251,9 triệu đồng (chiếm 96,4 %), các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: 9.077,4 triệu đồng (chiếm 3,1%) và cơ sở sản xuất công nghiệp với số thu: 283,7 triệu đồng (chiếm 0,5%)

          - Kế hoạch chi: 319.554,226 triệu đồng (cao hơn kế hoạch thu do các nguồn kinh phí năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2021); trong đó:

          + Kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh: 26.353,17 triệu đồng (9% tổng thu)

          + Kinh phí dự phòng: 14.640,65 triệu đồng (5% tổng thu)

          + Kinh phí chi trả cho bên cung ứng: 251.819,18 triệu đồng (86% tổng thu)

          + Diện tích chi trả: 407.952 ha (lưu vực Đồng Nai: 319.773  ha, đơn giá: 681.000 đồng/ha; lưu vực Sêrêpôk: 88.179 ha, đơn giá: 419.000 đồng/ha).

          + Áp dụng hệ số điều chỉnh mức chi trả  K3 (nguồn gốc hình thành rừng) Rừng tự nhiên K3=1,0; Rừng trồng K3=0,90. Tổng diện tích chi trả 2021 (quy đổi): 403.563 ha (Đồng Nai: 315.681 ha;  Serepok: 87.882 ha).

          Như vậy, từ năm 2020  tỉnh Lâm Đồng chính thức áp dụng Hệ số điều chỉnh mức chi trả K3 (nguồn gốc hình thành rừng) đối với Rừng tự nhiên K3=1,0; Rừng trồng K3=0,90 trên toàn bộ diện tích rừng cung ứng DVMTR của tỉnh.

          UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Quỹ tỉnh rà soát các đơn vị phát sinh nguồn thu; đối với các doanh nghiệp có dự án bị chấm dứt hoạt động một phần, chấm dứt toàn bộ dự án đầu tư thì kịp thời tham mưu chấm dứt việc chi trả kinh phí DVMTR và rà soát, cập nhật các nội dung phát sinh để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR năm 2021 cho phù hợp…

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]