PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020


          Sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng, ngày 20/7/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 1320/QĐ-UBND: “Phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2020”. Kế hoạch với một số chỉ tiêu cụ thể sau:

          1/ Kế hoạch thu: 306.946 triệu đồng; trong đó:

          - Thu nội tỉnh: 114.928 triệu đồng;

          - Thu điều phối từ Quỹ Việt Nam: 191.818 triệu đồng;

          - Thu lãi tiền gửi ngân hàng: 200 triệu đồng.

          2/ Kế hoạch chi: 306.946 triệu đồng; gồm:

          - Kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh: 30.694,6 triệu đồng;

          - Kinh phí chi trả cho bên cung ứng: 260.904,1 triệu đồng;

          - Kinh phí dự phòng: 15.347,3 triệu đồng.

          So với năm 2019 thì kế hoạch thu năm 2020 giảm: 15,7 tỷ đồng (nội tỉnh giảm 18,4 tỷ đồng; Quỹ Việt Nam điều phối tăng 3,9 tỷ đồng và lãi tiền gửi giảm 1,2 tỷ đồng).

          Tính theo tỷ trọng nguồn thu thì cơ sở sản xuất thủy điện với số thu: 288.908 triệu đồng (chiếm 94,2%), cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch với số thu: 17.547 triệu đồng (chiếm 5,8%) và cơ sở sản xuất công nghiệp với số thu: 291 triệu đồng (chiếm tỷ lệ không đáng kể) – Riêng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch: thực hiện chi trả trực tiếp theo quy định.

          3/ Kế hoạch chi trả cho diện tích cung ứng năm 2020 là: 407.290 ha (tăng 25.100 ha so năm 2019); với kinh phí là: 260.904,1 triệu đồng (giảm 12.166 triệu đồng so năm 2019).

          Trong đó: lưu vực sông Đồng Nai với diện tích: 319.645 ha, đơn giá chi trả: 665.000 đồng/ha/năm (giảm 79.000 đồng/ha/năm so năm 2019) và lưu vực sông Serepok với diện tích 87.645 ha, đơn giá chi trả 550.000 đồng/ha/năm (giảm 8.000 đồng/ha/năm so năm 2019).

          Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh cũng phê duyệt kế hoạch chi kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh năm 2019 chuyển sang thực hiện các hạng mục năm 2020, kế hoạch chi kinh phí chưa xác định và không xác định được đối tượng nhận tiền năm 2019 chuyển nguồn sang thực hiện kế hoạch 2020.

          UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo Quỹ tỉnh rà soát cập nhập các nội dung phát sinh để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho phù hợp.

          Số liệu cập nhật đến 20/7/2020, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng của tỉnh đã thu được: 129.762 triệu đồng (đạt 42,3% KH). Trong đó thu nội tỉnh: 51.136 triệu đồng (đạt 44,5% KH), thu điều phối từ Quỹ Việt Nam: 74.626 triệu đồng (đạt 38,9 % KH) và tạm ứng kinh phí Quý I/2020 cho 28 chủ rừng là tổ chức nhà nước cung ứng: 56.586 triệu đồng (đạt 21,7 % KH).

          Vì kế hoạch thu chi được phê duyệt chậm, nên ngoài một số hạng mục kế thừa và mang tính liên tục đã thực hiện. Phần nhiệm vụ còn lại phải thực hiện trong 06 tháng cuối năm là rất lớn; do đó Quỹ tỉnh một mặt phải tích cực triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Quỹ và mặt khác phải chủ động tham mưu cho Sở NN&PTNT trong chỉ đạo triển khai, báo cáo tháo gỡ vướng mắc kịp thời thì mới đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR năm 2020 do UBND tỉnh giao.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016