UBND TỈNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU,CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019


          Sau khi có kết quả xác định diện tích rừng cung ứng và số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thực thu năm 2019, Quỹ BV&PTR tỉnh (Quỹ tỉnh) đã chủ động tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí  DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2019 theo quy định.

          Ngày 29/4/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 779/ QĐ-UBND V/v điều chỉnh kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

          Quyết định số 779/QĐ-UBND đã điều chỉnh một số nội dung tại điều 1 của Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR 2019, cụ thể như sau:

          - Kết quả thu năm 2019: 322.653,66 triệu đồng (tăng 6.051,16 triệu đồng )

          - Kết quả chi 2019: 332.653,66 triệu đồng (tăng 6.051,16 triệu đồng)

          - Diện tích, đơn giá chi trả cho bên cung ứng:

          + Lưu vực sông Đồng Nai: 295.912,7 ha (giảm 11.891,3 ha) đơn giá chi trả: 744.000 đồng/ha/năm (tăng 84.000 đồng)

          + Lưu vực sông Sêrêpôk: 86.282,58 ha (giảm 6.046,42 ha) đơn giá chi trả 558.000 đồng/ha/năm (tăng 82.000 đồng).

          Ngoài ra một số chỉ tiêu chi tiết khác trong thu chi kinh phí DVMTR năm 2019 tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 cũng đã được điều chỉnh chi tiết trong Quyết định số 779/QĐ-UBND.

          Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND, Quỹ tỉnh sẽ nhanh chóng thông báo và thanh toán cho bên cung ứng số tiền chi trả DVMTR năm 2019 theo quy định.

(Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 29/4/2020: 779/QĐ-UBND ngày 29/4/2020)

Hình ảnh:  Đoàn xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR tại VQG Cát Tiên

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]