ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU,CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019


          Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2121/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường (DVMTR) tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Theo quyết định:

          - Kế hoạch thu năm 2019: 316.602, 50 triệu đồng. Trong đó: thu nội tỉnh là 116.586,50 triệu đồng và thu điều phối từ Quỹ Việt Nam là 198.516,00 triệu đồng. So với kế hoạch 2018 thì năm nay kế hoạch thu tăng: 28,5 tỷ đồng (nội tỉnh tăng 9,7 tỷ và Quỹ Việt Nam điều phối tăng 18,8 tỷ).

          Tính theo tỷ trọng nguồn thu thì cơ sở sản xuất thủy điện chiếm 93,3%     (295, 235 tỷ đồng), cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch chiếm 5,2% (16,3 tỷ đồng) còn lại 1,5 % ( 3,3 tỷ đồng) là của các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch và cơ sở sản xuất công nghiệp.

          - Kế hoạch chi năm 2019 cho bên cung ứng là 267.837,16 triệu đồng với diện tích chi trả là 400.133 ha; Trong đó: lưu vực sông Đồng Nai với diện tích 307.804 ha, đơn giá chi trả 660.000 đồng/ha/năm và lưu vực sông Sêrêpok với diện tích 92.329 ha , đơn giá chi trả 476.000 đồng/ha/năm. So năm 2018 thì diện tích chi trả năm 2019 tăng khoản 20.000 ha, đơn giá chi trả cho lưu vực Sông Đồng Nai không thay đổi và đơn giá chi trả cho lưu vực sông Sêrêpok giảm 74 đồng/ha/năm.

          Ngoài ra, Quyết định số 2121/QĐ-UBND cũng đã phê duyệt kế hoạch chi các hạng mục khác: kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh, từ nguồn thu chưa xác định đối tượng nhận tiền, kinh phí dự phòng và giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Quỹ tỉnh rà soát, cập nhật các nội dung phát sinh để kịp thời tam mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR năm 2019 cho phù hợp.

          Cập nhật đến 30/9/2019, tiền DVMTR của tỉnh đã thu được: 225.687 triệu đồng (đạt 71,6% KH). Trong đó thu nội tỉnh 94.706 triệu đồng (đạt 81,2% KH), thu điều phối từ Quỹ Việt Nam 130.981 triệu đồng ( đạt 66,1%) và tạm ứng cho bên cung ứng 108.218 triệu đồng ( đạt 40,4% KH). Trong thời gian đến, Quỹ tỉnh sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho Sở NN&PTNT nhằm triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch thu chi  kinh phí DVMTR năm 2019 do UBND tỉnh giao./.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)