ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG


          Căn cứ Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh, trong thời gian qua Quỹ BV&PTR tỉnh đã chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh và làm việc trực tiếp với các đơn vị  được cấp phép khai thác, sử dụng nước để sản công nghiệp thuộc đối tượng phải trả nhằm phổ biến các quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

          Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 51 cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước từ nguồn nước với tổng công suất được cấp phép khai thác là 8.752.335 m3/năm. Bước đầu Quỹ BV&PTR tỉnh đã trực tiếp làm việc với 5 cơ sở có công suất được cấp phép khai thác lớn hơn 100.000 m3/năm (tổng lượng nước được cấp phép khai của 5 cơ sở này là 6.525.000 m3/năm, chiếm 74,5% tổng lượng nước được cấp phép của 51 cơ sở). Từ sự đồng thuận cao của các cơ sở Quỹ BV&PTR tỉnh  đã báo cáo và đề xuất Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các cơ sở phải thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường.

          Ngày 16/7/2019 UBND tỉnh đã có quyết định số 1521/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh phải thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường. Danh sách các đơn vị nộp tiền được phê duyệt gồm: Công ty TNHH Liên doanh Kiến Quốc Vietcan, Công ty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản, Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế, Công ty TNHH TP Asuzac Đà Lạt và Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng.

Công ty TNHH TP Asuzac Đà Lạt Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng

Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc tế Công ty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản

          Trong thời gian tới Quỹ BV&PTR tỉnh tiếp tục phối hợp các cơ quan rà soát  tiếp các đối tượng liên quan báo cáo Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt bổ xung danh sách các đơn vị chi trả theo quy định.

          Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại cơ sở sản xuất công nghiệp là đối tượng thứ 4 nộp tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh sau: cơ sở sản xuất thủy điện, cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016