HÌNH ẢNH VỀ TRUYỀN THÔNG - TUYÊN TRUYỀN


QUỸ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

“CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG” NĂM 2018

 

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

GIAI ĐOẠN 2018-2024

120 triệu tiền và quà trao học sinh

Lâm Hà, Đam Rông từ Quỹ BV&PTR

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG

“ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN VỚI

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG”

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GẮN VỚI CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA NGHỀ RỪNG, GIẢI QUYẾT SINH KẾ CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]