QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH CHI TRẢ TẠM ỨNG TIỀN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG QUÝ II/2018

          Trong thời gian từ 17/7 đến 25/7/2018, căn cứ bản kê diện tích cung ứng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc chuyển tạm ứng kinh phí khoán bảo vệ rừng (BVR) Quý II/2018 cho các đơn vị chủ rừng.

 


          Tổng số tiền tạm ứng Quý II là: 52.773.000.000 đồng cho 36 đơn vị chủ rừng ( 30 chủ rừng nhà nước, 4 cộng đồng và  2 chủ rừng ngoài nhà nước) trong đó kinh phí chủ rừng chi trả đến hộ là : 48.502.000.000 đồng ; kinh phí quản lý của chủ rừng và kinh phí tự quản lý là: 4.271.000.000 đồng.

          Như vậy cùng với kinh phí đã tạm ứng Quý I/2018. Đến nay Quỹ tỉnh đã tạm ứng kinh phí BVR cho các chủ rừng cung ứng DVMTR  năm 2018 trên địa bàn là: 107.724.125.000 đồng ( Đạt 45,2 % Kế hoạch năm).

          Trong thời gian đến, căn cứ tiến độ thu tiền DVMTR Quỹ tỉnh sẽ chủ động tạm ứng kinh phí khoán BVR Quý III cho các chủ rừng cung ứng (riêng chủ rừng là hộ gia đình và Doanh nghiệp sẽ được thanh toán một lần vào cuối năm sau khi có kết quả xác định diện tích chi trả).

          Song song với việc chuyển tiền tạm ứng cho chủ rừng, Quỹ tỉnh cũng đôn đốc, giám sát các đơn vị nhanh chóng lập thủ tục chi trả tiền đến hộ nhận khoán BVR và đến trước 15/8 tất cả các đơn vị cũng đã hoàn thành chi trả đến hộ.

Một số hình ảnh tại điểm chi trả Vườn quốc gia Bi Doup – Núi Bà:

 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)