HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ - TẬP HUẤN


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2015-2016)  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 08 NĂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (2008-2015)  VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2011-2015) TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHI TRẢ DVMTR

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG  SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀO CÔNG TÁC CHI TRẢ DVMTR

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2015 TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (2011-2013)

 
   
   
   
Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]