Tạm ứng tiền công khoán bảo vệ rừng Quý III năm 2017 cho các hộ nhận khoán

Từ nguồn kinh phí chuyển tạm ứng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, trong các  ngày 11/10/2017 đến 03/11/2017 toàn bộ 29 đơn vị chủ rừng Nhà nước, 02 chủ rừng ngoài Nhà nước và 06 Cộng đồng dân cư thôn (thông qua các Hạt kiểm lâm) trên địa bàn tỉnh đã tiến hành chi trả tạm ứng tiền công khoán bảo vệ rừng quý III năm 2017 đến các hộ.


Phòng Kiểm tra giám sát Quỹ tỉnh cùng Ban kiểm tra giám sát cấp huyện đã giám sát hoạt động chi trả của các chủ rừng.

Nếu tính cùng với số tiền chuyển tạm ứng  quý III  là 25,5 tỷ đồng đợt này thì đến nay Quỹ tỉnh đã chuyển tạm ứng cho các chủ rừng là: 132.850,6 triệu đồng, đạt 71,2%  kế hoạch năm. Phần kinh phí chi trả còn lại, cuối năm Quỹ tỉnh sẽ thanh quyết toán cho các chủ rừng căn cứ  vào kết quả nghiệm thu của  Hội đồng nghiệm thu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hình 1: Chi trả tại Ban QLRPH ĐN Đa Nhim

Hình 2: Chi trả tại Ban QLRPH Phi Liêng

Hình 3: Chi trả tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh


Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017