CẤU TRÚC QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

  HỌ TÊN     CHỨC VỤ     CHỨC DANH   
NGUYỄN VĂN SƠN GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHẠM THỊ TƯỜNG VÂN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH ỦY VIÊN
BÙI SƠN ĐIỀN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ỦY VIÊN 
HUỲNH NGỌC HẢI GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY VIÊN 
NGUYỄN VIẾT VÂN GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH ỦY VIÊN 
HOÀNG TRỌNG HIỀN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ỦY VIÊN 
TRẦN PHƯƠNG CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH ỦY VIÊN 
VÕ DANH TUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ỦY VIÊN 
HOÀNG TẤT DƯƠNG GIÁM ĐỐC QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG ỦY VIÊN KIÊM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

BAN GIÁM ĐỐC QUỸ

  HỌ TÊN     CHỨC VỤ     SỐ ĐIỆN THOẠI   
HOÀNG TẤT DƯƠNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN NGỌC LÂN PHÓ GIÁM ĐỐC 0263.3549.788
NGUYỄN VĂN BẰNG PHÓ GIÁM ĐỐC 0263.3549.749
PHẠM VĂN AN PHÓ GIÁM ĐỐC 0263.3551.557

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

  HỌ TÊN     CHỨC VỤ     SỐ ĐIỆN THOẠI   
TRẦN PHAN PHÚ VY TRƯỞNG PHÒNG 0263.3577.667
PHẠM GIA CẨN PHÓ PHÒNG
HOÀNG VĂN HIỆP CHUYÊN VIÊN
ĐỖ VĂN NINH CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG CHUYÊN VIÊN
ĐOÀN PHAN VŨ CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN ĐÌNH HẢI LÁI XE

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

  HỌ TÊN     CHỨC VỤ     SỐ ĐIỆN THOẠI   
PHAN THÁI HÙNG TRƯỞNG PHÒNG 0263.3571.678
DƯƠNG THANH SƠN PHÓ PHÒNG
HOÀNG SỸ HẠNH PHÓ PHÒNG
PHAN ĐỨC THỊNH CHUYÊN VIÊN
TRẦN THỊ MỸ ÁNH CHUYÊN VIÊN
PHẠM VĂN LONG CHUYÊN VIÊN
TRẦN VIỆT HÙNG HUY CHUYÊN VIÊN
TRẦN VĂN KẾ CHUYÊN VIÊN
LÊ ĐỨC HƯNG CHUYÊN VIÊN

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

  HỌ TÊN     CHỨC VỤ     SỐ ĐIỆN THOẠI   
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TRƯỞNG PHÒNG

0263.3549.959

hoặc

0263.3579.997

TRẦN THANH TÙNG PHÓ PHÒNG
TRẦN THỊ NGOAN KẾ TOÁN VIÊN
NGUYỄN BÁ TRÌNH KẾ TOÁN VIÊN
HỒ THỊ KIM PHỤNG KẾ TOÁN VIÊN
HỒ THỊ MỸ VÂN KẾ TOÁN VIÊN
ĐINH VĂN TRÁNG KẾ TOÁN VIÊN

PHÒNG KIỂM TRA - GIÁM SÁT VÀ TUYÊN TRUYỀN

  HỌ TÊN     CHỨC VỤ     SỐ ĐIỆN THOẠI   
NGUYỄN HỮU HÙNG TRƯỞNG PHÒNG 0263.3549.769
NGUYỄN QUỐC THUẬN PHÓ PHÒNG
NGUYỄN THÀNH LONG PHÓ PHÒNG
DƯƠNG VĂN DƯỢC CHUYÊN VIÊN
PHẠM TRỌNG HIẾU CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN QUÝ TOÀN CHUYÊN VIÊN
K BRƯM CHUYÊN VIÊN
LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH CHUYÊN VIÊN
LÊ XUÂN TRƯỜNG CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN HUỲNH HỒNG NGỌC CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN THỊ NGÂN CHUYÊN VIÊN
Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]