Tạm ứng tiền khoán bảo vệ rừng quý I năm 2017 cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng


Trong khi chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2017; ngày 09 và 10/3/2017 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chuyển tạm ứng 37,4 tỷ đồng tiền công khoán bảo vệ rừng quý I/2017 (đơn giá tạm tính là125.000 đồng/ha/năm đối với lưu vực Đồng Nai và 75.000 đồng/ha/năm đối với lưu vực Sêrêpốk) cho 29 đơn vị chủ rừng Nhà nước, 02 chủ rừng ngoài Nhà nước và 04 Cộng đồng dân cư thôn (thông qua các Hạt kiểm lâm) trên địa bàn tỉnh để các đơn vị chủ rừng chủ động chi trả cho các hộ nhận khoán nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của hộ trong công tác tuần tra bảo vệ rừng - đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa khô hiện nay.

Với khoản tiền này các chủ rừng sẽ chi trả tạm ứng cho khoảng 15.000 hộ (trong đó 80% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số).

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ban Kiểm tra giám sát huyện đã cử cán bộ giám sát việc chi trả tiền của các đơn vị chủ rừng đến hộ. Đến thời điểm này hầu hết các đơn vị chủ rừng đã tổ chức chi trả tạm ứng xong cho các hộ, quá trình chi trả được thực hiện đảm bảo theo đúng các hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHI TRẢ TẠM ỨNG QUÝ I/2017 ĐẾN HỘ

CỦA CÁC CHỦ RỪNG:

Kiểm tra hộ nhận khoán bảo vệ rừng khi chi trả tiền 

Chi trả tại Trạm QLBVR Dốc Đu (Công ty CP giống LN vùng Tây Nguyên)

Chi trả tại Trạm QLBVR KLong Lanh (Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà)

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)