QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀO CÔNG TÁC CHI TRẢ DVMTR

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 17/02/2009. Ngay sau khi thành lập, theo định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa của chính phủ cũng như xuất phát từ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông vào quản lý công tác chi trả DVMTR, Quỹ đã xây dựng kế hoạch thực hiện bao gồm ba phần:Phần thứ nhất: Nâng cao trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin địa lý cho tất cả các cán bộ của Quỹ cũng như các cán bộ kỹ thuật của tất cả các chủ rừng nhà nước trong địa bàn Tỉnh để chuẩn bị cho việc tiếp quản phần mềm chi trả DVMTR sau này. Để đạt được mục tiêu trên, từ năm 2010, Quỹ đã tổ chức tập huấn kiến thức tin học và từ năm 2011 đến nay, Quỹ đều đặn mỗi năm tổ chức hai lớp tập huấn công nghệ thông tin địa lý (gis) cơ bản và nâng cao cho đối tượng là tất cả các cán bộ kỹ thuật của chủ rừng nhà nước, hạt kiểm lâm trong Tỉnh.

Phần thứ hai: Hợp đồng với Cty Cổ phần tư vấn lâm nông nghiệp Lâm Đồng thực hiện đề án: Điều tra, phân loại, thống kê đối tượng được chi trả và phải chi trả DVMTR trên địa bản tỉnh Lâm Đồng. Sau khi phần mềm của đề án được hoàn thành sẽ bàn giao cho Quỹ và các đơn vị chủ rừng để quản lý, cập nhật diễn biến. Mục tiêu của đề án bao gồm:

- Xác định cụ thể các đối tượng sử dụng và đối tượng tham gia cung ứng DVMTR được chi trả DVMTR trong Tỉnh.

- Xác định ranh giới, diện tích lưu vực, thu thập số liệu và tổng hợp về công suất, sản lượng có được của từng đối tượng sử dụng DVMTR để xác định nguồn thu của từng đơn vị chi trả.

- Điều tra, phân loại theo từng tổ chức, hộ gia đình được nhận giao đất có rừng và đất có rừng cung ứng DVMTR.

- Xây dựng các loại bản đồ, cập nhật số liệu có hệ thống, truy nhập thuận lợi các chỉ số yêu cầu về cung ứng DVMTR để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến các cơ sở.

Phần thứ ba: Sau khi bàn giao phần mềm và dữ liệu bản đồ, Quỹ sẽ cấp phát cho mỗi một đơn vị chủ rừng một địa chỉ và mật khẩu để truy cập vào trang web của Quỹ. Khi đó, các chủ rừng sẽ cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu khi có thay đổi và Quỹ sẽ theo dõi, quản lý một cách chủ động, khoa học ở bất kỳ nơi nào.

Qua 5 năm thực hiện đến nay, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Quỹ cũng như các chủ rừng đều đã nắm vững kiến thức và sử dụng thành thạo công nghệ gis. Đồng thời đề án cũng đã được hoàn tất và được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 02 năm 2016. Ngày 07 tháng 04 năm 2016 Quỹ đã tổ chức bàn giao sản phẩm đề án và tập huấn sử dụng phần mềm chi trả DVMTR cho 33 đơn vị là các chủ rừng là công ty TNHH MTV, các ban quản lý rừng và toàn bộ 12 hạt kiểm lâm trên địa bàn Tỉnh.

Phần mềm chi trả DVMTR (tên chính xác là “phan mem dich vụ moi truong rung”) được xây dựng trên cơ sở bản đồ hiện trạng rừng toàn tỉnh được phê duyệt tại các quyết định: Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014 và Quyết định số 2831/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/07/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v Phê duyệt kết quả điều tra, kiểm kê rừng tại 13 tỉnh năm 2013-2014 thuộc dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ lập trình tiến tiến gồm Visual studio 2015, C#, LinQ, Mapxtreme và kết nối với phần mềm Mapinfo là phần mềm quản lý bản đồ được đánh giá tốt nhất hiện nay. Phần mềm có những tính năng cơ bản như:

- Là phần mềm mở nên luôn được cập nhật, điều chỉnh thường xuyên theo hiện trạng rừng thực tế và theo yêu cầu của công việc.

- Lớp (file) bản đồ hiện trạng rừng được lấy từ kết quả kiểm kê và được xây dựng đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để quản lý với 35 thuộc tính (trường dữ liệu).

- Phần mềm xây dựng sẵn 18 mẫu biểu báo cáo được tính toán tự động; sơ đồ khoán … và được kết nối trực tiếp với bản đồ Mapinfo. Phần diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng đã được quy đổi theo hệ số K được hướng dẫn tại Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Khi người dùng chọn vào bất kỳ một đối tượng nào trên bản đồ, sẽ xuất hiện một bảng thông tin đầy đủ về đối tượng đó như: tên người (hộ) nhận khoán, loại rừng, diện tích … và tương tự như thế khi ta chọn một dòng ở bảng dữ liệu thì đối tượng đó cũng được xuất hiện ở bản đồ.

- Mỗi khi thay đổi  hay điều chỉnh các thuộc tính của bản đồ như : điều chỉnh diện tích của các hộ nhận khoán, thay đổi hiện trạng rừng của hộ nhận khoán … trên bản đồ Mapinfo. Phần mềm sẽ tự động tính toán và kết xuất báo cáo dưới dạng file có định dạng gồm: xlsx, xls, RTF, FDF, HTML, TXT.

Trong khuôn khổ bài viết chỉ nêu tóm tắt một số các tính năng cơ bản nên sẽ không lột tả được khối lượng và ý nghĩa công việc mà thực tế đem lại. Tuy nhiên với những trình bày ở trên, việc chuyển giao phần mềm và dữ liệu cho các chủ rừng chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả vô cùng thuyết phục trong công tác quản lý chi trả DVMTR, tạo được tính khoa học và đồng bộ từ Quỹ cho đến các chủ rừng.

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

VĂN BẢN MỚI

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Thông báo 16-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền DVMTR đợt 4 năm 2021)

Thông báo 269-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

Thông báo 267-TB-QBVR (Tạm ứng
tiền chi trả DVMTR Đợt 3 năm 2021)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2021
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017