QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) VÀO CÔNG TÁC CHI TRẢ DVMTR

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 17/02/2009. Ngay sau khi thành lập, theo định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa của chính phủ cũng như xuất phát từ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông vào quản lý công tác chi trả DVMTR, Quỹ đã xây dựng kế hoạch thực hiện bao gồm ba phần:Phần thứ nhất: Nâng cao trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin địa lý cho tất cả các cán bộ của Quỹ cũng như các cán bộ kỹ thuật của tất cả các chủ rừng nhà nước trong địa bàn Tỉnh để chuẩn bị cho việc tiếp quản phần mềm chi trả DVMTR sau này. Để đạt được mục tiêu trên, từ năm 2010, Quỹ đã tổ chức tập huấn kiến thức tin học và từ năm 2011 đến nay, Quỹ đều đặn mỗi năm tổ chức hai lớp tập huấn công nghệ thông tin địa lý (gis) cơ bản và nâng cao cho đối tượng là tất cả các cán bộ kỹ thuật của chủ rừng nhà nước, hạt kiểm lâm trong Tỉnh.

Phần thứ hai: Hợp đồng với Cty Cổ phần tư vấn lâm nông nghiệp Lâm Đồng thực hiện đề án: Điều tra, phân loại, thống kê đối tượng được chi trả và phải chi trả DVMTR trên địa bản tỉnh Lâm Đồng. Sau khi phần mềm của đề án được hoàn thành sẽ bàn giao cho Quỹ và các đơn vị chủ rừng để quản lý, cập nhật diễn biến. Mục tiêu của đề án bao gồm:

- Xác định cụ thể các đối tượng sử dụng và đối tượng tham gia cung ứng DVMTR được chi trả DVMTR trong Tỉnh.

- Xác định ranh giới, diện tích lưu vực, thu thập số liệu và tổng hợp về công suất, sản lượng có được của từng đối tượng sử dụng DVMTR để xác định nguồn thu của từng đơn vị chi trả.

- Điều tra, phân loại theo từng tổ chức, hộ gia đình được nhận giao đất có rừng và đất có rừng cung ứng DVMTR.

- Xây dựng các loại bản đồ, cập nhật số liệu có hệ thống