GIỚI THIỆU VỀ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG LÂM ĐỒNG


1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng, do UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17/02/2009.

2. Mục đích thành lập của Quỹ:

- Huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.

3. Chức năng của Quỹ:

- Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn.

- Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác.

- Tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định tại Nghị Định số 05/2008/NĐ-CP và Nghị Định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng.

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

PHIM GIỚI THIỆU

Chuyên mục "Rừng và cuộc sống" năm 2019

Do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng
thực hiện.
Phim 1:
Phim 2:
Phim 3:
Phim 4:
Phim 5:
Phim 6:
Phim 7:
Phim 8:

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016