GIỚI THIỆU VỀ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG


          Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định: số 2207/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ). Nội dung các Điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ cụ thể như sau:

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Điều lệ này quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và các Nghị định của Chính phủ: số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ

          Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ

          1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết định thành lập để thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí và các hoạt động liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

          2. Tên gọi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.

          Tên giao dịch quốc tế: Lam Dong Forest Protection and Development Fund (Lam Dong FPDF).

          3. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và quản lý.

          4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

          5. Trụ sở của Quỹ đặt tại số 08 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

          Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

          Điều 4. Chức năng

          Quỹ có chức năng vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ: số 156/2018/NĐ-CP, số 83/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

          Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

          2. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

          3. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của đơn vị theo mục tiêu, nhiệm vụ chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

          4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

          5. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ.

          6. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc thuộc đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          7. Quản lý, chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017