Infinite Carousel Demo

TIÊU ĐIỂM

 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng

Tạm ứng tiền công khoán bảo vệ rừng Quý III năm 2017 cho các hộ nhận khoán


Từ nguồn kinh phí chuyển tạm ứng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, trong các  ngày 11/10/2017 đến 03/11/2017 toàn bộ 29 đơn vị chủ rừng Nhà nước, 02 chủ rừng ngoài Nhà nước và 06 Cộng đồng dân cư thôn (thông qua các Hạt kiểm lâm) tr

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ công tác chi trả dịch v...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2017 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện nhiệm vụ của Khối thi đua ngành NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/3/2017, tại Hội trường văn phòng Sở NN và PTNT, &n...

Tìm kiếm thông tin:

Nhập Số hiệu hoặc nội dung cần tìm vào ô dưới đây

Phim giới thiệu