Infinite Carousel Demo

TIÊU ĐIỂM

 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
 • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG


Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng 8 tháng đầu năm tiển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm cả năm 2017.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2017 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện nhiệm vụ của Khối thi đua ngành NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/3/2017, tại Hội trường văn phòng Sở NN và PTNT, &n...

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG “ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN VỚI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG”

Nằm trong kế hoạch tuyên truyền năm 2016, Quỹ BV và PTR tỉnh Lâm Đồng xây dựng chương trình truyền thông “Đồng hành cù...

Tìm kiếm thông tin:

Nhập Số hiệu hoặc nội dung cần tìm vào ô dưới đây

Phim giới thiệu