Infinite Carousel Demo

TIN TỨC

  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng
  • Quỹ bảo vệ rừng Lâm Đồng

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GIAI ĐOẠN 2018-2024


          Từ năm 2009, Lâm Đồng là một trong hai tỉnh đầu tiên thực hiện thí điểm Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và từ năm 2011 đến nay tiếp tục thục hi

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018

          Ngày 01/6/2018 tại Thành phố Đà Lạt và ngày 12/6/2018 tại Thành phố Bảo Lộc, Quỹ Bảo vệ và...

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NN&PTNT NĂM 2018

            Ngày 24/4/2018,tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Chi cục Thủy lợi - Khối trưởng ...

Đoàn đại biểu Malaysia tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Lâm Đồng

            Ngày 10/4/2018,trong khuôn khổ chuyến tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm thực hiện chí...

Phim giới thiệu

Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2017
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)
Phim tài liệu Chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2016
(Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng)